O Viole

Divadlo VIOLA je neštátna inštitúcia. Na realizáciu svojej činnosti využíva priestory divadla, umeleckého klubu, ateliérov a administratívne priestory v centre mesta Prešov. Pripravuje vlastné umelecké programy, predovšetkým z oblasti hudobného, divadelného, literárneho a výtvarného umenia. Venuje sústredenú pozornosť vzdelávacím projektom v umeleckej oblasti, určeným primárne školám a širšej verejnosti. Činnosť divadla je výlučne apolitická a nie je podporovaná finančne alebo iným spôsobom miestnou samosprávou. V popredí záujmu stojí budovanie vlastného divadelného súboru aj s perspektívou komorného hudobného telesa.

Ponúkame umelecké a vzdelávacie programy pre deti, či už v rámci spolupráce so školami alebo ponuky pre verejnosť. Zároveň pripravujeme umelecké a vzdelávacie programy pre dospelých. Sústreďujeme sa hlavne na cyklické programy (čitateľský klub, koncerty vážnej hudby, spomienkové večery na umelcov, pôsobiacich v regióne), komunitné aktivity (vzdelávacie programy pre pedagógov, rodičov, prezentácie tvorby regionálnych umelcov, diskusné programy), odbornú vzdelávaciu činnosť (konferencie a semináre na vybrané témy z oblasti umeleckej kultúry) a tiež na prezentácie súčasného profesionálneho umenia (hudba, divadlo, literatúra, dizajn). Vytvárame priestor pre neformálne umelecké vzdelávanie (workshopy z divadla, umeleckého prednesu, hudby). Realizujeme rezidenčné pobyty pre umelcov.


Právnymi subjektmi zabezpečujúcimi činnosť sú:
Divadlo VIOLA s.r.o
Šušľavá mušľa o.z.Priestor divadla slúži zároveň ako koncertná sála. Nachádza sa v nej koncertný nástroj, klavírne krídlo.

Súčasťou umeleckého klubu je javisko s pianínom, výstavný priestor, kaviareň.

Ateliéry a skúšobňa slúžia na realizáciu workshopov.

Priestory Divadla VIOLA získali nomináciu na cenu za architektúru CE - ZA - AR 2019. Autor projektu: Architekti zero zero.
Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. arch. Juraj Červený.

Autor loga: doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.