Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Divadlo VIOLA s.r.o
Tkáčska 6507/2
080 01 Prešov

IČO: 51 994 909
DIČ: 2120853229
IČ DPH: nie je platca DPHI.  Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Divadlo VIOLA s.r.o, sa vzťahujú na predaj vstupeniek na vlastné kultúrne podujatia (divadelné predstavenie, koncert, umelecký večer, workshop a pod.) alebo na podujatia, ktorých je Divadlo VIOLA spoluorganizátorom.


  II.  Vstupenky

  Vstupenky na kultúrne podujatia Divadla VIOLA sú ceninou. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmto VOP ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne ako aj trestnoprávne následky.

  Vstupenka bez kontrolného označenia alebo inak úmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné podujatie, ktorého sa vstupenka týka.

  Vstupenka kategórie X umožňuje návštevníkovi sedieť na kresle, ktoré je priložené k pevnému radu sedadiel. Miesto poskytuje návštevníkovi rovnocennú viditeľnosť, a preto je jeho cena rovnaká s ostatnými vstupenkami.

  Kúpou vstupenky berie zákazník na vedomie a akceptuje, že:
  - vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je možný z tohto dôvodu je potrebné prísť na predstavenie s dostatočným časovým predstihom,
  - s kúpou vstupenky sa nespája právo na parkovacie miesto pre návštevníkov,
  - vstup do hľadiska nie je povolený s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou okrem dámskych kabeliek,
  - vstup do hľadiska nebude povolený osobám v kabátoch, bundách, kožuchoch a v mimoriadne znečistenom odeve,
  - počas podujatia je v priestoroch divadla zakázaná konzumácia jedál a nápojov, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov,
  - fotografovanie a výroba audio a videozáznamu z podujatia alebo z jeho častí sú prísne zakázané. Počas podujatia nie je dovolené zákazníkovi rušiť jeho priebeh či samotných účinkujúcich. Rovnako je prísne zakázané rušiť iných návštevníkov, najmä zvonením mobilného telefónu alebo rušivým konaním zo strany zákazníka.
  - v celom priestore Divadla VIOLA platí prísny zákaz fajčenia.

   V prípade nedodržania alebo porušenia týchto podmienok je oprávnený príslušný zamestnanec Divadla VIOLA alebo osoba poverená zo strany Divadla VIOLA nepustiť zákazníka na predmetné podujatie, prípadne v závislosti od závažnosti porušenia mu zamedziť v ďalšom porušovaní týchto podmienok alebo ho vyviesť z podujatia.


   Upozornenie:

   Každý návštevník divadelného predstavenia sa musí preukázať platnou vstupenkou. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na deti bez určenia veku. Dovoľujeme si upozorniť rodičov, aby brali do úvahy odporúčaný minimálny vek dieťaťa pre dané predstavenie.


   III. Nákup, predaj, rezervácie vstupeniek

   Vstupenky na podujatia Divadla VIOLA je možné zakúpiť online priebežne prostredníctvom portálu predajného systému violapresov.sk, najneskôr v deň pred konaním podujatia do 24.00 hod. Vstupenky si môžete zakúpiť aj na mieste pred podujatím. Na mieste je možná LEN PLATBA V HOTOVOSTI. 

   Bezprostredne po zakúpení vstupenky je zákazník povinný prekontrolovať správnosť údajov, neskoršie reklamácie nebudú uznané.

   Elektronický predaj vstupeniek na každé predstavenie končí deň pred konaním podujatia.

   Divadlo VIOLA si vyhradzuje právo predávať vstupenky na predstavenia hrané v daný deň.

   V pokladni Divadla VIOLA je možná platba platnými Kultúrnymi poukazmi vydanými Ministerstvom kultúry SR. Je ju však potrebné vopred (najneskôr deň pred konaním podujatia) ohlásiť a prekonzultovať.

   Rezervácie a predaj vstupeniek na podujatia, určené pre školy, sú konzultované a realizované samostatne, s ekonomickým oddelením Divadla VIOLA. Kontakt: info@violapresov.sk.


    IV.  Zrušenie predstavenia a vrátenie platby za vstupenku

    V prípade zrušeného predstavenia má zákazník nárok na vrátenie vstupného v plnej výške.

    Vrátenie vstupného je realizované dvoma spôsobmi, ak bola platba realizovaná platobnou kartou alebo prevodným príkazom na účet VIOLA s.r.o. bude vstupné zákazníkovi automaticky vrátené na účet, z ktorého bola platba realizovaná. Ak bola vstupenka zakúpená v pokladni a vyplatená v hotovosti, vlastník vstupenky požiada osobne o vrátenie vstupného na mieste, kde si vstupenku zakúpil.

    O zrušení a zmene programu informuje Divadlo VIOLA prostredníctvom svojej webovej stránky violapresov.sk, facebookovej stránky a oznamom na vývesnej tabuli pred divadlom.

    V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia z akéhokoľvek dôvodu nemá zákazník nárok na náhradu iných výdavkov / nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä doprava do miesta / z miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.

    Zakúpené vstupenky na predstavenie nie je možné vrátiť ani vymeniť, ani žiadať za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu.

    V prípade straty vstupenky Divadlo VIOLA neposkytuje náhradnú vstupenku.

    Falšovanie vstupenky je trestné. Zároveň sa stáva vstupenka neplatnou, ak by bola dodatočne upravovaná. Jej majiteľovi nebude umožnený vstup do Divadla VIOLA.


     V.  Ochrana osobných údajov

     Divadlo VIOLA zhromažďuje, spracováva a uchováva osobné údaje, a to primárne za účelom plnenia svojich záväzkov, vyplývajúcich z uzavretia zmluvy s divákom. K tomuto spracovániu je oprávnená na základe zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v súlade s požiadavkami GDPR, i bez výslovného súhlasu diváka.

     Pri nákupe vstupeniek prostredníctvom webovej stránky Divadla VIOLA udeľuje divák súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov pre obchodné účely a vyhodnocovanie predajného systému.


     VI.  Záverečné ustanovenia 

     Divák dáva Divadlu VIOLA a tretím osobám súhlas k zhotoveniu a zverejneniu akejkoľvek formy záznamu podujatia, na ktorom bude vyobrazený alebo ho bude možné inak identifikovať.

     Predložením vstupenky pri vstupe na miesto konania podujatia vyjadruje divák súhlas s prevádzkovými predpismi Divadla VIOLA, pokynmi usporiadateľa a s podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

     Divadlo VIOLA si vyhradzuje právo na zmenu či doplnenie týchto obchodných podmienok.

     Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2018.

     Orgánom dozoru je ŠOI.


      INFORMÁCIA PRE IMOBILNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV

      Do priestoru klubu Divadla VIOLA je vstup pre imobilných návštevníkov možný. V prípade, že má imobilný návštevník záujem o účasť na podujatí v divadle, je potrebné, aby o tom bol pracovník Divadla VIOLA informovaný 24 hodín pred začiatkom podujatia. Následne bude inštalované pri vchode zariadenie na umožnenie vstupu.