o.z. Šušľavá mušľa

Šušľavá mušľa, o.z. započala svoju činnosť v roku 2003. Odvtedy rozvíja kontinuálne svoje aktivity v umeleckej, výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej oblasti. Združuje členov, ktorí pôsobia dlhodobo v kultúre a školstve, venujú sa teoretickej reflexii umenia a aktívnej umeleckej tvorbe a interpretácii. Medzi vedeckovýskumné aktivity patrí realizácia seminárov a prednášok z oblasti hudby, etnografie, literatúry, divadla, umeleckej pedagogiky, medziodborovej tvorby, teoretickej reflexie umeleckej kultúry. Zároveň venuje pozornosť menšinovým žánrom, spoločenským témam, komunitným aktivitám. Jedným z ocenení je cena Jozefa Kresánka 2017, udelená vedeckej monografii, na vydaní ktorej sa toto občianske združenie podieľalo. V roku 2015 sa spolupodieľalo na vydaní monografie Ján a Olejníka z oblasti etnografie Ľudový odev na južnom úpätí Tatier (Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Štôla). V roku 2018 vydalo monografiu Balady východného Slovenska, v roku 2019 monografiu Hudba inak. Od roku 2016 je činnosť sústredená na prípravu a realizáciu umeleckých a vzdelávacích programov, ktoré prebiehajú v divadle, klube a ateliéroch umeleckého centra VIOLA v Prešove. Činnosť o.z. je v poslednom období sústredená prioritne na aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy a profesionálneho umenia. Pozornosť je venovaná tvorbe vlastných autorských programov v oblasti hudby, divadla, literatúry, vizuálneho umenia; realizácii workshopov, prednášok, výstav a súčasne vlastným divadelným a hudobným projektom, o.z. zároveň pokračuje v príprave cyklických programov, umelecko-vzdelávacích podujatí, lektorskej činnosti a v práci na vydávaní odborných publikácií. Súčasťou aktivít je aj dlhodobá spolupráca so školami a zariadeniami v regióne pre zdravotne znevýhodnených – autisti, sluchovo postihnutí, grécko-katolícka charita a i.