o.z. Šušľavá mušľa

O NÁS
VYDAVATEĽSKÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
O NÁS


Šušľavá mušľa, o.z. započala svoju činnosť v roku 2003. Odvtedy rozvíja kontinuálne svoje aktivity v umeleckej, výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej oblasti. Združuje členov, ktorí pôsobia dlhodobo v kultúre a školstve, venujú sa teoretickej reflexii umenia a aktívnej umeleckej tvorbe a interpretácii. Medzi vedeckovýskumné aktivity patrí realizácia seminárov a prednášok z oblasti hudby, etnografie, literatúry, divadla, umeleckej pedagogiky, medziodborovej tvorby, teoretickej reflexie umeleckej kultúry. Zároveň venuje pozornosť menšinovým žánrom, spoločenským témam, komunitným aktivitám. Jedným z ocenení je cena Jozefa Kresánka 2017, udelená vedeckej monografii, na vydaní ktorej sa toto občianske združenie podieľalo. V roku 2015 sa spolupodieľalo na vydaní monografie Ján a Olejníka z oblasti etnografie Ľudový odev na južnom úpätí Tatier (Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Štôla). V roku 2018 vydalo monografiu Balady východného Slovenska, v roku 2019 monografiu Hudba inak. Od roku 2016 je činnosť sústredená na prípravu a realizáciu umeleckých a vzdelávacích programov, ktoré prebiehajú v divadle, klube a ateliéroch umeleckého centra VIOLA v Prešove. Činnosť o.z. je v poslednom období sústredená prioritne na aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy a profesionálneho umenia. Pozornosť je venovaná tvorbe vlastných autorských programov v oblasti hudby, divadla, literatúry, vizuálneho umenia; realizácii workshopov, prednášok, výstav a súčasne vlastným divadelným a hudobným projektom, o.z. zároveň pokračuje v príprave cyklických programov, umelecko-vzdelávacích podujatí, lektorskej činnosti a v práci na vydávaní odborných publikácií. Súčasťou aktivít je aj dlhodobá spolupráca so školami a zariadeniami v regióne pre zdravotne znevýhodnených – autisti, sluchovo postihnutí, grécko-katolícka charita a i.
VYDAVATEĽSKÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ


KNIŽNÉ TITULY

UMELEC A INTELEKTUÁL V ZRKADLE ČASU: PREMENY ŽIVOTA A TVORBY OTA FERENCZYHO / Tatiana Pirníková


„Monografia Tatiany Pirníkovej novým spôsobom predstavuje osobnosť skladateľa Ota Ferenczyho a sumarizuje jeho celoživotné dielo. Vďaka svojej komplexnosti je prínosom nielen do muzikologickej spisby a do dejín osobností našej novodobej hudobnej kultúry, ale aj pre hudobno-estetickú či pedagogickú prax, rovnako pre odborníkov ako aj čitateľov, ktorí sa zaujímajú o hudobné dianie vtedajšej doby v jej turbulenciách a historických míľnikoch, v ktorých si skladateľ a teoretik Oto Ferenczy našiel svoje dôstojné miesto“ (Kopilcová 2016)
/Vydalo vydavateľstvo Prešovskej univerzity v spolupráci s o.z. Šušľavá Mušľa, 2015/ĽUDOVÝ ODEV NA JUŽNOM ÚPÄTÍ TATIER / Ján Olejník, Ján Levocký


Slovenský ľud si aj v ťažkej minulosti vedel vytvoriť krásu, ktorá sa prejavuje v ľudovom umení. Tak ako sa vytrácajú kroje, tak pomaly miznú aj iné prejavy ľudovej tvorby. A preto táto publikácia je akýmsi vstupom k záchrane a oživeniu ľudových tradícií a krojov v Batizoviciach, Gerlachove, Mengusoviciach a Štôle, aby sme nestratili kontakt s bohatou minulosťou našich predkov a tak upevnili náš vzťah k rodným dedinám.
/Vydalo vydavateľstvo Prešovskej univerzity v spolupráci s o.z. Šušľavá Mušľa, 2018/BALADY VÝCHODNÉHO SLOVENSKA / Orest Zilynskij


Nové edičné spracovanie antológie ľudových balád prevažne Rusínov, žijúcich v oblasti severovýchodného a východného Slovenska. Zbierka bola zostavená už na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia. Je rozdelená do 21 tematických celkov podľa motívu, ktorý zostavovateľ považoval v piesňovom sujete za kľúčový. Obsahuje pôvodné záznamy 485 textov balád, z nich 136 samostatných obsahov a 255 melódií. Materiál zborníka bol získaný od viac než dvoch stoviek menovite uvedených osôb.
/Vydala Šušľavá mušľa, o.z. vo vydavateľstve Ladislav Cuper, 2018/HUDBA INAK / Peter Katina


Kniha Hudba inak spája odľahčenou, popularizačnou formou zásadné informácie zo sveta klasickej hudby, jazzu a menšinových žánrov so zaujímavosťami, novými kontextami a aktuálnymi detailmi, ktoré sa do učebníc dejín hudby nevošli. Sú to príbehy zakázanej hudby v rôznych obdobiach dejín, osudy neznámych, zabudnutých a znovuobjavených skladieb či spôsoby, akými sa dá hudba opätovne zrecyklovať na ďalšie využitie, ale i pozoruhodné osudy autorov a interpretov, ktoré až doteraz neboli príliš známe.

/vydala Šušľavá mušľa vo vydavateľstve HEVHETIA, 2019/
CD NOSIČE

EO IPSO / Skladateľ: Oľga Kroupová, Interpreti: Ondrej Veselý - gitara, Marián Lejava - dirigent, Štátna filharmónia Košice

EO IPSO je pozoruhodný projekt súčasnej hudby, ktorý tvorí kompozícia pre gitaru a symfonický orchester rovnomenného názvu, pričom autorkou diela je skladateľka Oľga Kroupová a ako sólista sa predstavuje mladý slovenský gitarista Ondrej Veselý.
/Vydala Šušľavá mušľa vo vydavateľstve REAL MUSIC HOUSE, 2017/