Pocta Romanovi Bergerovi

Autor: VIOLA | Dátum: 15.10.2021 18:00


Tretí večer cyklu Poľská hudba vo VIOLE bude patriť spomienke na výnimočného slovenského skladateľa a filozofa poľského pôvodu Romana Bergera (1930 – 2020).

Pripomenieme si ho dvoma skladbami, ktoré doteraz ešte nezneli spolu v rámci jedného večera:

Adagio pre Jana Branného (1987)

Adagio č.2 „Pokánie“ (1988 – 89)

Interpretovať ich budú vzácni interpreti:

Milan Paľa / husle

Katarína Paľová / klavír


O skladateľovi, ktorého myšlienky sú stále viac živé, vo vzťahu k súčasnosti priam prorocké...

Pre Romana Bergera bol príznačným záujem o celospoločenské problémy. Do ohniska svojho záujmu staval problematiku súčasnej výchovy a vzdelávania vo vzťahu k vede, umeniu, kultúre a spoločnosti. Tlmočil tak vieru v nadhistorickú, transcendentálnu dimenziu života a existencie. Prezentoval ich v mnohých publikovaných  prednáškach, referátoch, štúdiách. Poukazoval na rozštiepenie makrosystému „Spoločenské bytie“  na: „Kultúru“ a „Civilizačné procesy“ a na nebezpečnú atomizáciu a dominanciu týchto procesov. Podstatu kultúrnosti videl v „spiritualizácii individuálneho a spoločenského bytia.“ V globálnom hodnotení stavu súčasnej európskej kultúry zastával kritické stanovisko. Konštatoval jej rezignáciu na idey dobra, lásky, pokory, porozumenia, jej závislosť od civilizačných procesov poznačených aroganciou ľudského rácia na úkor intuície a imaginácie, čo ju v spoločenskom vnímaní degraduje na čosi nadbytočné. Preto hovoril o potrebe vrátiť kultúre jej identitu zameranú na prekračovanie štruktúry Ega. V napätí vedomia, v sile prekonávajúcej determinizmus. Kultúra zakotvená v tradícii môže oživiť zmysel pre transcendenciu potrebný pre plnohodnotný život súčasného človeka, pričom za jadro tradície považoval mystiku. Skladateľ súčasne upozorňoval na úzke prepojenie kultúry so školou. Práve v škole by sa dnes mal odohrať boj o kultúru, boj proti ideológii konzumu. Poznajúc silu osobnej skúsenosti a tvorivého prístupu v rámci autentickej existencie považoval osobitne tieto atribúty za základné v presadzovaní ideálu školy, prinášajúcej kvalitatívne nový typ edukácie, taký, ktorý dokáže práve na báze kreativity integrovať výchovu so vzdelaním.

Podujatie je súčasťou 6. Poľských dní v Prešove

Finančne podporil Poľský inštitút v Bratislave


Divadlo VIOLA, Prešov

Vstup voľný!

Miesta je možné rezervovať, kontaktujte nás: info@violapresov.sk, 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)
Sedenie bude upravené podľa aktuálnych opatrení.
Naše priestory sú neustále vetrané vďaka vzduchotechnike.
***
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú podmienky pre vstup na podujatie vychádzať z predpisov aktuálne platných pre deň, v ktorý sa podujatie uskutoční.

Naspäť na výpis