Sacrum a umenie / I. prednáškový blok

Autor: VIOLA | Dátum: 21.05.2022 13:00


Pozývame umelcov, mysliteľov, zástupcov duchovných stavov a tiež všetkých ctiteľov umenia ako i širokú verejnosť, ktorá sa cíti oslovená témou, na prvý z dvoch prednáškových blokov konferencie v rámci 4. ročníka projektu UMELEC A SLOBODA, tentoraz s podtitulom Sacrum a umenie.


13.00 – 17.00 Prednáškový blok 1

13.00 – 13.15 Otvorenie konferencie

13.15 – 13.45 František Krajňák: Sacrum – posvätno v histórii ľudstva.

Od samých počiatkov svojej existencie ľudstvo pociťuje tajomnú silu v sebe ako celku, ale aj v každom jednotlivcovi. Pojem "sacrum" – posvätno je fenomén, ktorý dáva impulz k sakrálnemu chápaniu času, priestoru, prírody, života. Byť človekom, znamená byť náboženský. Sacrum sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou histórie ľudstva.

13.45 – 14.15 Kamil Žiška: O zmysle dokumentárnej drámy

V prednáške sa autor a divadelný režisér Kamil Žiška bude venovať vybratým divadelným dokumentárnym inscenáciám, na ktorých sa spolupodieľal. Popíše vznik predstavenia od prvého „duchovného“ impulzu až po konečný výsledok. Bude sa zoberať štruktúrou textu, ktorý vyrástol z autentických materiálov danej osobnosti a bude si všímať, ktoré významové body pri výskume sa stali nosnými aj pre text, aj pre formálne riešenia na javisku. To všetko na základe už realizovaných projektov: Čiernobiele srdce Charlieho Chaplina (Divadlo Ludus), A budeme si šepkať (SKD Martin), Čím tichší tón, tým lepšie (SKD Martin), Sára Salkaházi (Štátne divadlo Košice), Nepolepšený svätec (Slovenské národné divadlo, autor: Ľubomír Feldek), Udri pastiera (Divadlo Viola) a pod.

14.15 – 14.45 Prestávka

14.45 – 15.15 Peter Javorka: Skladateľ o svojom pohľade na tvorivú slobodu

Umelecká sloboda jednotlivca prezentovaná na pozadí doby a individuálnej skúsenosti z pohľadu skladateľa.

15.15 – 15.45 Ivana Kupková: Zodpovednosť prekladateľa ako sprostredkovateľa literárneho diela

Väčšinu literárnych diel v slovenskom kultúrnom priestore tvorí prekladová literatúra. Čitatelia si však často neuvedomujú, že nečítajú dielo priamo, ale sprostredkovane, a že hoci každé čítanie literárneho diela je jeho interpretáciou, pri preklade už čitateľ vlastne interpretuje niečiu interpretáciu. Na prekladateľovi ako spolutvorcovi prekladaného literárneho diela teda spočíva obrovská zodpovednosť, aby sa všetky aspekty pôvodného diela dostali k čitateľovi prekladu čo najmenej skreslené. Príspevok sa zaoberá osobnosťou prekladateľa v procese prekladu literárneho diela vo vzťahu k mechanizmom, ktoré v preklade umeleckej literatúry zabezpečujú maximálnu možnú korešpondenciu prekladu literárneho diela s jeho originálom.

15.45 – 16.15 Valerij Kupka: Sloboda tvorby a zodpovednosť tvorcu za seba

Podľa F. M. Dostojevského je základnou podmienkou umenia „sloboda inšpirácie a tvorby“. A. P. Čechov zasa hovoril, že človek by mal „po kvapkách vytláčať zo seba otroka“. A L. N. Tolstoj vyslovil zásadnú požiadavku na tvorcu: „Ak môžeš nepísať, nepíš.“ Príspevok sa bude venovať týmto trom základným pilierom slobody tvorby a sebavýchovy tvorivého subjektu k vnútornej slobode.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.


Divadlo VIOLA, Prešov, Tkáčska 2

VSTUP VOĽNÝ

Rezervácia miesta na:

info@violapresov.sk, 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.)


Naspäť na výpis