Sólo-duo-trio / Koncert z tvorby Ladislava Burlasa

Autor: VIOLA | Dátum: 01.09.2022 18:00


Nádherných 95 rokov sa v apríli tohto roku dožil slovenský hudobný skladateľ, muzikológ a dlhoročný vysokoškolský pedagóg Ladislav Burlas (1927).

Koncert z jeho tvorby pre husle a klavír v podaní výnimočných interpretov, manželov Paľovcov, je darčekom Divadla VIOLA pánovi profesorovi k jeho sviatku a tiež vyjadrením obdivu k jeho celoživotnému úsiliu rozvíjať a zušľachťovať hudobnú kultúru na Slovensku. Ladislav Burlas venoval veľa úsilia aj podpore vysokého školstva v regiónoch, Prešov nevynímajúc. Poctil svojou pozornosťou, záujmom a povzbudením desiatky študentov hudobného umenia.

Nenechajte si preto ujsť výnimočný koncert šiesteho ročníka hudobnej prehliadky Sólo-duo-trio, na ktorom bude znieť ušľachtilá hudba barda slovenskej klasiky 20. storočia Ladislava Burlasa!Program koncertu


Ladislav Burlas:

Sonáta pre sólo husle (1975)

I. Allegro energico

II. Rubato

III. Presto


Sonáta "Matici slovenskej" pre klavír (1987)

I. Andante

II. Allegro


Koncertantná sonáta pre sólo husle (1974)

I. Ritornel

II. Capriccio


Na strunách a klávesoch pre husle a klavír (1965)Interpreti:

Milan Paľa / husle

Katarína Paľová / klavírProfil skladateľa:

Ladislav Burlas sa narodil 3. apríla 1927 v Trnave. Študoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1946 – 1951) a následne hudobnú skladbu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1951 – 1955).

Na začiatku svojej kariéry sa predstavil ako hudobný historik prácou o hudbe na Slovensku v 17. storočí. Zároveň sa zaujímal o Novú hudbu a o možnosti obohacovania národného štýlu, aby nepodľahol izolovanosti. Osobitnú pozornosť venoval klasifikácii hudobnej teórie v spektre hudobnovedných disciplín. Rovnako sústredene sa venoval systematickým aspektom hudobnej pedagogiky.

Pôsobil ako riaditeľ Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a po jeho zrušení bol vedúcim Sekcie hudobnej vedy Umenovedného ústavu SAV. Vedeckú hodnosť DrSc. získal v roku 1985 a za profesora pre odbor hudobné umenie ho menovali v roku 1993. Venoval sa intenzívne aj pedagogickej činnosti, bol členom vedeckých rád vysokých škôl a iných odborných grémií. Vo funkcii dekana Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pôsobil v rokoch 2001 – 2005.


„Burlas vstúpil na hudobnú scénu Slovenska roku 1957, keď ako teoretik a publicista dal výraz spontánnej orientácii svojej skladateľskej generácie (polemickej voči orientácii generácie A. Moyzesa) na vtedajšie moderné smery európskej hudby. Popri teórii a dejinách hudby sa zaoberal tiež najnovšími kompozičnými smermi, o ktorých publikoval najmä v 60. rokoch (predovšetkým v časopise Slovenská hudba). Popri vplyve domácej tradície chromaticky a modálne rozšírenej tonality, ozvláštnenej sublimovanými prvkami slovenskej ľudovej hudby (Symfonický triptych, Spievajúce srdce), jeho tvorba prezrádza sklon k primárne lineárnemu vedeniu hlasov a záľubu v hľadaní nových sonoristických možností (Metamorfózy krás). Inšpirovaný dielom B. Bartóka a podnetmi techník Novej hudby dospieva vo svojich vrcholných skladbách k osobitým spôsobom organizácie tónového materiálu: modálne štruktúry spája s clustrami (Planctus) i s prvkami dvanásťtónovej techniky (Hudba pre husle a orchester). Zároveň sa zvýrazňuje jeho sklon k meditatívnosti, obzvlášť sugestívny v jeho tvorbe pre sláčikové nástroje (Koncertná sonáta, 3. sláčikové kvarteto), a časom pribúda záľuba v nostalgickej retrospektíve (Poetická hudba, Stretnúť človeka).“
Vladimír Zvara


Projekt vznikol s podporou  verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu a s finančným príspevkom Hudobného fondu.


Divadlo VIOLA
VSTUP VOĽNÝ

Miesta si môžete rezervovať emailom na adrese info@violapresov.sk alebo telefonicky na čísle 0908 978 913 (dostupné v pracovných dňoch od 10. do 16. hod.).

Naspäť na výpis